بررسی جذب آب و انحلال آن در کامپوزیتها

یکی از مهمترین خصوصیاتی که یک کامپوزیت خوب را از سایر کامپوزیتها متمایز می‌کند جذب پایین آب است .هدف از این مطالعه مقایسه جذب آب و انحلال آن در شش کامپوزیت رزین دندان است. برای این منظور نمونه‌ها در آب مقطر در شرایط یکسان غوطه‌ور شدند. جذب و انحلال آب بصورت درصدی از وزن اولیه در جدول زیر نشان داده شدند.

پس از 24 ساعت SAREMCO ELS میزان جذب آب و انحلال پایین‌تری ارایه می‌دهد. بالاترین میزان هم  SUPREMEبدست آورد.

پس از 7روز هم همینطوریکی از مهمترین خصوصیاتی که یک کامپوزیت خوب را از سایر کامپوزیتها متمایز می‌کند جذب پایین آب است .هدف از این مطالعه مقایسه جذب آب و انحلال آن در شش کامپوزیت رزین دندان است. برای این منظور نمونه‌ها در آب مقطر در شرایط یکسان غوطه‌ور شدند. جذب و انحلال آب بصورت درصدی از وزن اولیه در جدول زیر نشان داده شدند.

پس از 24 ساعت SAREMCO ELS میزان جذب آب و انحلال پایین‌تری ارایه می‌دهد. بالاترین میزان هم  SUPREMEبدست آورد.