اچینگ با اسید فسفریکSAREMCO

در مرحله‌ی اچ کردن  میتوان گفت ژل حاوی اسید‌فسفریک بین 30تا40% ،که زمان اچینگ هم کمتر از 15 ثانیه نباشد و زمان شستشو حدود 5 تا 10ثانیه باشد،  برای گرفتن بهترین نتیجه عالیست . البته برای حفرات ساده‌تر زمان کمتری نیاز است.مطالعات نشان داده که بعضی از اسیدها رسوباتی ایجاد می‌‌‌‌کنند و ممکن است با پیوند رزین و مینا تداخل داشته باشند.یکی از این مطالعات بیان کرد که اسید‌فسفریک 50% به مدت 60 ثانیه رسوب فسفات مونو کلسیم مونو هیدرات ایجاد می کرد و در جایی دیگر توسط اسید فسفریک کمتر از 27% رسوب دای کلسیم دای هیدرات مشخص شد که به آسانی هم برداشته نمی‌شد. هرچه غلظت اسید فسفریک افزایش یافت (تا 40%)عمق اچینگ هم افزایش یافت ولی از غلظت‌های بالاتر نتیجه‌ی عکس داد .اسید اچ‌های SAREMCO با غلظت 35%، اسیدی متعادل می باشد که نه تنها رسوب ایجاد نمی کند ،بلکه با ایجاد حباب هوا زمان شستشو را هم نشان داده و به راحتی برداشته می شود .