اچینگ با ژل اسید اچ CMF سارمکو

مشخصات ژل اچ ملایم برای توتال اچ تکنیکی

Buffer و بی خطر/ اثر اچینگ یکسان در مینا و عاج/ ثبات موضعی/ دقیق در انجام دادن

مزایا ژل اچ ملایم برای توتال اچ تکنیکی

بهینه سازی اسیدیته / همان مدت زمان روند اچ در مینا و عاج/ خطر از دست دادن آب بدن عاج ناشی از اچینگ/ اساس، برای استحکام باند بالا و تمامیت حاشیه ای در مینا دندان و عاج با CMF

این محصول در تیوب های 2.5ml  و 25ml عرضه می گردد.