اچینگ با ژل اسید اچ سارمکو

ژل آبی شفاف برای اچینگ مینا و عاج. اچ بهینه با توجه به کنترل در فرآیند بصری

خواص ژل اسید اچ سارمکو

بدون تشکیل قطره و جاری شدن، مینای دندان را مرطوب میکند/ اچ به سرعت، به طور کامل و راحت شسته می شود/ در زمان استفاده و کنار گذاشتن خشک نمی شود/ سر سوزنی خوب و تضمین دقیق کاربرد

مزایا ژل اسید اچ سارمکو

منحصر به فرد در کنترل بصری مراحل، با ایجاد حباب هوا، زمان شستشو را نشان می دهد/ مرطوب کردن عالی/ فعال مانند اسید فسفریک مایع، بنابراین بسیار  موثر

این محصول در تیوب 2.5ml عرضه می گردد.