مجوزهای اخذ شده

گواهی نامه های مربوط به شرکت Vanetti

گواهی نامه های مربوط به شرکت SAREMCO

   
                                                             
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

گواهی نامه های مربوط به شرکت اقلیم دانش

 
   
                                                               
گواهی نمایندگی سارمکو           گواهی نمایندگی ونتی         گواهی ایزو                                              
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

 
لینک مجوز از اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی