باندینگ James2

 

باندینـگ باید تحمـل نیروهـای جونـده را داشـته و از میکرولیـج مارجیـن‌ها جلوگیـری کنـد

 بانــدینــگ نســل پنــج دندانپزشــکیJames-2

سیستـم توتــال‌اچ (اچ و شستشو)  و باندینـگ یک مرحله‌ای (پرایمر و باندینـگ در یک بطری)

انجـام کـار در دو مرحلـه: ابتـدا اسیـد‌اچ و سپس استفاده از مخلـوط پرایمـر و باندینـگ در بطـری 5 میلی‌لیتر james-2

با حـذف مرحلـه خشـک نمودن قبل از کیـور  (james-2  بـدون حــلال )

با قــدرت بانــد 25مگــاپاسکـــال