محصولات سبز و ارگانیک سارمکو

Green line محصولات سبز و ارگانیک

یکی از دلایل برتری کامپوزیت ELS نسبت به کامپوزیت‌های هم سطح خودش سازگاری بالای آن با محیط زیست است. این ویژگی منحصر به فرد طی تحقیقات علمی فراوان و با استفاده از میکروسکوپ لایسنس3D Confocal و لنزهای بسیار قوی صورت گرفت. (در این مطالعه سعی شد رفتار زیست سازگارانه‌ی بالای کامپوزیت ELS بررسی شود) .  برای این منظور 2 کامپوزیت دندانی ELS  و  X در شرایط محیطی یکسان مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد که بعد از گذشت چند ساعت سلول ‌های زنده‌ای که در مجاورت کامپوزیت ELS بودند به مراتب بیشتر از کامپوزیت X بود. (Table1)
جدولی که در زیر مشاهده میکنید میزان وجود سلول زنده HGF بعد از 1-2-3-4-5 ساعت تماس با عناصر کامپوزیت را نشان می‌دهد. می‌بینیم که بعد از گذشت 5 ساعت تنها 37.9% از سلول‌های زنده باقی ماندند ولی همین میزان در ELS 87.7% بود.(Figure1)

  1. کامپوزیت ELS: کاهش بسیار کمی در مناطق سبز و افزایش بسیار کمی در مناطق قرمز

  2. کامپوزیتX: کاهش مداوم در سیگنال سبز و افزایش بالای سیگنال قرمز

*منطقه سبز سلول‌های زنده و مناطق قرمز سلول‌های آسیب دیده