فرزهای کارباید دیاتسین

فرزهای کارباید دیاتسینمناسب جهت تراش دندان
در مدل های مختلف استوانه ای،تیغه دار،مخروطی،فیشور
مقاوم در برابر شکستگی