اهمیت مسواک زدن

مسواک زدن


مسواک زدن اقتضای فطرت انسان است.(پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله وسلم)
احادیث فراوانی از ائمه اطهار و پیامبران در باب بهداشت دهان نقل شده است.
روایت است که هر کس 2 بار در هر روز مسواک بزند سنت پیامبر است،از فقر به غنا درمی‌آید، دهانش خوش بو می‌شود،حافظه اش فزونی می‌یابد. فهمش استوار می‌گردد، غذایش گوارش می‌یابد. درد دندان‌هایش از میان می‌رود.
بیماری از او دور می‌گردد و فرشتگان به واسطه‌ی نوری که بر او می بینند با او دست می‌دهند.
امام صادق (ع)هم می‌فرمایند: مسواک زدن سبب ازدیاد نور چشم می‌شود،باعث خشنودی خداوند می‌گردد. لثه را محکم می‌کند،بلغم را از بین می‌برد و حافظه را تقویت می‌کند.