فرزهای تراش کارباید

این نوع از فرزهای کارباید، مخصوص بریدن و سوراخ کردن کراون های فلزی به کار میرود و نوع بلندتر آن بیشتر در دو نیم کردن روکش یا برش عمودی کاربرد دارد.