فرزهای پرداخت کامپوزیت

پس از خاتمه تراش دندان و جهت پالیش نهایی، فرزهای دور زرد بسیار کارآمد هستند. این فرزها با 15 میکرون الماسه تراشی بسیار نرم ایجاد کرده و در نتیجه دندانی طبیعی تر خواهید داشت.