کامپوزیت سارمکو ELS

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

پک دو عددی کامپوزیت سارمکو شامل SW++/A1 (فروش ویژه)

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE

تاریخ انقضا:08-2023  ++SW

تاریخ انقضا: 06-2023  A1

 

 

قیمت قبلی: 4,900,000 ریال
قیمت: 4,194,000 ریال

پک دو عددی کامپوزیت سارمکو شامل SW++/A2 (فروش ویژه)

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE

تاریخ انقضا:08-2023  ++SW

تاریخ انقضا: 02-2023  A2

 

 

قیمت قبلی: 4,900,000 ریال
قیمت: 4,194,000 ریال

پک دو عددی کامپوزیت سارمکو شامل SW++/A3 (فروش ویژه)

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE

تاریخ انقضا:08-2023  ++SW

تاریخ انقضا: 05-2023  A3

 

 

قیمت قبلی: 4,900,000 ریال
قیمت: 4,194,000 ریال

پک دو عددی کامپوزیت سارمکو شامل SW++/B1 (فروش ویژه)

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE

تاریخ انقضا:08-2023  ++SW

تاریخ انقضا: 04-2023  B1

 

 

قیمت قبلی: 4,900,000 ریال
قیمت: 4,194,000 ریال

کامپوزیت سارمکو ELS رنگ A1

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE

تاریخ انقضا:06-2023

قیمت قبلی: 2,450,000 ریال
قیمت: 2,097,000 ریال

کامپوزیت سارمکو ELS رنگ A2

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE

تاریخ انقضا:02-2023

قیمت قبلی: 2,450,000 ریال
قیمت: 2,097,000 ریال

کامپوزیت سارمکو ELS رنگ A3

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE

تاریخ انقضا:05-2023

قیمت قبلی: 2,450,000 ریال
قیمت: 2,097,000 ریال

کامپوزیت سارمکو ELS رنگ A2op

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE

تاریخ انقضا:04-2021

قیمت قبلی: 2,450,000 ریال
قیمت: 2,097,000 ریال

کامپوزیت سارمکو ELS رنگ B1

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE

تاریخ انقضا:04-2023

قیمت قبلی: 2,450,000 ریال
قیمت: 2,097,000 ریال
قیمت قبلی: 2,450,000 ریال
قیمت: 2,097,000 ریال

کامپوزیت سارمکو ELS رنگ +SW

کامپوزیت سوپر بلیچ SW+ snow white plus

تاریخ انقضا :04-2023

قیمت قبلی: 2,450,000 ریال
قیمت: 2,097,000 ریال

کامپوزیت سارمکو ELS رنگ A1 tips

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE

تاریخ انقضا:08-2020

کامپوزیت سارمکو ELS رنگ IB tips(فروش ویژه)

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE

تاریخ انقضا:03-2020

قیمت قبلی: 245,000 ریال
قیمت: 122,500 ریال

کامپوزیت سارمکو ELS رنگ A2 tips

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE

تاریخ انقضا:06-2021

کامپوزیت سارمکو ELS رنگ A3 tips

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE

تاریخ انقضا:11-2020

قیمت قبلی: 2,450,000 ریال
قیمت: 1,048,500 ریال

پک دو عددی کامپوزیت سارمکو شامل ++SW+/SW (فروش ویژه)

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE

تاریخ انقضا:08-2023  ++SW

تاریخ انقضا: 04-2023  +SW

 

 

قیمت قبلی: 4,900,000 ریال
قیمت: 4,194,000 ریال
قیمت قبلی: 2,450,000 ریال
قیمت: 2,097,000 ریال